Spring til indhold

Sweet Homes International Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, som du giver til Sweet Homes International, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/bidragsyder eller frivilligforhold eller som bruger af Sweet Homes International hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke persondata vi indsamler, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe, vi opbevarer data om dig. You can always find the current version of the policy on www.sweethomesint.org

Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du f.eks. har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mailadresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores information til dig og i sidste ende tilbyde nyheder og tjenesteydelser, der opfylder dine behov og ønsker.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (c). Det kan f. eks være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i Bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Vi har som velgørende organisation, jf. ligningslovens § 8 A, lov til at henvende os til personer med det formål at indsamle penge til organisationens formål og kontakte personer med henblik på medlemskab, jf. Indsamlingsloven kap. 1, stk. 2. § 8 og § 11, stk. 3.

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af persondata er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data vedtaget den 17. maj 2018. Derudover er Sweet Homes International forpligtet af anden lovgivning i forhold til behandling af persondata, som f.eks. bogføringsloven. Persondataforordningen ophæver altså ikke de pligter og rettigheder som Sweet Homes International har ifølge anden lovgivning.

Sweet Homes International er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning:

Sweet Homes International
Nørrebred 118
2625 Vallensbæk
Tlf. +45 60786086
E-mail: contact@sweethomesint.org
CVR nr.: 40721533

Alle spørgsmål vedrørende denne politik, behandlingen af dine oplysninger samt spørgsmål om politikkens overholdelse skal i første omgang rettes til os på contact@sweethomesint.org.

For medlemmer, bidragydere (undtagen anonymt bidrager), frivillig eller samarbejdspartner hos Sweet Homes International, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig (f.eks. kontaktoplysninger):

- Navn
- Adresse
- Mobilnummer
- E-mailadresse
- Registrerings- og kontonummer for faste bidragydere og medlemmer
- For virksomheder behandler vi ydermere konto og registreringsnummer samt CVR-nummer, hvis du har valgt at vi skal indberette til SKAT.

Herudover indsamler vi oplysninger, når du tilmelder dig et arrangement eller konkurrence (navn, adresse, telefonnummer og e-mail).

Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem, bidragyder eller frivillig hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
- Kunne administrere dit medlemsforhold
- Kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab, herunder indkaldelse til generalforsamling
- Kunne kontakte dig med markedsføringsmateriale, f.eks. via digitale kanaler, postalt og telemarketing

Er du bidragyder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
- Kunne administrere dine indbetalinger
- Kunne sende dig nødvendig information om dine bidrags anvendelse
- Kunne kontakte dig med markedsføringsmateriale, fx via digitale kanaler, postalt og telemarketing
- Efterleve krav i Bogføringsloven

Er du frivillig hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
- Kunne administrere din relation mellem dig og Sweet Homes International
- Kunne kontakte dig med markedsføringsmateriale, fx via digitale kanaler, postalt og telemarketing

Er du deltager i et event hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
- kunne administrere din tilknytning til en event
- kunne sende kvittering for din tilmelding til et event
- kunne sende materiale til dig i forbindelse med eventet
- Efterleve krav i Bogføringsloven

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at:
- Kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
- Optimere vores hjemmesides indretning

Hvis du bliver kontaktet med henblik på at blive bidragsyder eller støtte vores arbejde for forældreløse børn i Pakistan, anvender vi dine personoplysninger til at:
- Kunne kontakte dig
- Kunne sende kvittering for tilmelding om at støtte vores arbejde

Hvis du er sponsor til et barn, anvender vi dine personoplysninger til at: - Få feedback om, hvordan dit bidrag har hjulpet børn, vores kampagner og Sweet Homes Internationals arbejde
- Give dig flere muligheder for at støtte os på andre måder
- Bibeholde en personlig kontakt til dig som sponsor
- Efterleve krav i Bogføringsloven

Hvis du giver en donation gennem hjemmesiden, giro og mobilepay, anvender vi dine personoplysninger til at:
- Få feedback om, hvordan dit bidrag har hjulpet forældreløse børn i Pakistan, vores kampagner og Sweet Homes Internationals arbejde
- Give dig flere muligheder for at støtte os på andre måder
- Efterleve krav i Bogføringsloven

Er du kontaktperson eller samarbejdspartner, f.eks. blogger, ’influent’, ambassadør, fond, Rettighedsskole eller virksomheder, med Sweet Homes International, så anvender vi dine personlige oplysninger til at:
- Kunne administrere forholdet mellem dig, din virksomhed og Sweet Homes International
- Kunne kontakte dig om et fremtidigt samarbejde

Abonnerer du på vores nyhedsbrev, anvender vi dine personlige oplysninger til at:
- Sende nyhedsbrev til dig

Vores udgangspunkt er, at vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for os at opbevare dem.

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:
- Er du medlem eller bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation og op til fem år efter indeværende år fra din sidste donation i henhold til Bogføringsloven. Personoplysninger om bank reg.nr. og kontonummer bliver slettet 13 mdr. efter, at din Betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. Betalingstjenesteloven af 2009, der kræver, at Sweet Homes International skal kunne dokumentere, at der er indgået en aftale op til 13 mdr. efter aftaleforholdets ophør.
- Er du sponsor/bidragsyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter indeværende år fra dit sidste køb i henhold til Bogføringsloven.
- Har vi kontaktet dig med henblik på at blive medlem, sletter vi dine data efter et år. I det tilfælde, at du har frabedt dig at modtage markedsføringsmateriale eller blive kontaktet af Sweet Homes International i det hele taget, gemmer vi dine oplysninger op til et år, så vi kan tage hensyn til dit ønske.
- Hvis du har deltaget i en konkurrence, skrevet dig op til nyhedsbreve, deltaget i en underskriftsindsamling, quiz eller test, henvendt dig for at få materiale eller på anden måde aktivt vist interesse for Sweet Homes International sletter vi dine oplysninger efter et år.
I forhold til udvalgte behandlinger af persondata, kan det være nødvendigt at dele dine persondata med leverandører, samarbejdspartnere og myndigheder. Det kan for eksempel være leverandører som hoster vores IT-løsninger eller bistår Sweet Homes International med vores IT-drift.

Når vi behandler dine personoplysninger, er der en række rettigheder du kan gøre brug af. Disse er gennemgået nedenfor. Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, bedes du skrive til Sweet Homes International på contact@sweethomesint.org. Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt.

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til Sweet Homes International, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, oprette dig som bidragsyder, etc.

Oversigt over rettigheder:

Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt få at vide, med hvilket formål de er indsamlet.

Berigtigelse og sletning: Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig.

Begrænsning af behandling: Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

Dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et læsbart format.

Indsigelsesret: Du har ret til at bede Sweet Homes International om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er i organisations interesse.

Tilbagekaldelse af samtykke: Har du givet samtykke til, at vi må behandle udvalgte personoplysninger om dig, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage, i forhold til de data samtykket omfatter. Det, at du trækker dit samtykke tilbage, påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Begrænsning i rettighederne:- Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan for eksempel være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, og dine indsendte informationer ikke stemmer overens med dem vi har på dig, er vi forpligtet til at bede dig om at identificere dig selv yderligere, f.eks. ved at bede om at se et id-kort med billede. Ønsker du ikke fremadrettet at blive kontaktet af Sweet Homes International, skal du give samtykke til, at vi registrerer dig. Det er den eneste måde vi kan sikre, at vi ikke kontakter dig igen.

I Sweet Homes International opdaterer vi løbende vores interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til foreningen som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi altid gerne høre fra dig (contact@sweethomesint.org). Du har også muligheden for at klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk
Du kan læse mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk
Sweet Homes International er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Denne politik kan derfor ændres uden varsel. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Du kan til enhver tid finde den gældende version af privatlivspolitik på vores hjemmeside.